ภาษาต่างประเทศ

ข้อมูลทั่วไป

 • วิสัยทัศน์

 • พันธกิจ

 • เป้าประสงค์

 • บุคลากร

 • โครงสร้างการบริหาร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูวชิรา  กุดแถลง

โครงการต่างๆ

ติดต่อกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

 • อาคาร 6 ชั้น 3 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755

  • ภาษาอังกฤษ ต่อ 631

  • ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาญี่ปุ่น ต่อ 621

  • ภาษาจีน ต่อ 811

  • English Program ต่อ  632

  • International Program ต่อ