ภาษาต่างประเทศ

ข้อมูลทั่วไป

 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าประสงค์
 • บุคลากร
 • โครงสร้างการบริหาร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

โครงการต่างๆ

ติดต่อกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

 • อาคาร 6 ชั้น 3 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755
  • ภาษาอังกฤษ ต่อ 631
  • ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาญี่ปุ่น ต่อ 621
  • ภาษาจีน ต่อ 811
  • English Program ต่อ  632
  • International Program ต่อ