คณิตศาสตร์

ข้อมูลทั่วไป

  • วิสัยทัศน์

  • พันธกิจ

  • เป้าประสงค์

  • บุคลากร

  • โครงสร้างการบริหาร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


ครูอนันต์  พาหา

โครงการต่างๆ

ติดต่อกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

  • อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 338 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755 ต่อ 831

  • FaceBook