ภาษาไทย

ข้อมูลทั่วไป

  • วิสัยทัศน์

  • พันธกิจ

  • เป้าประสงค์

  • บุคลากร

  • โครงสร้างการบริหาร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


ครูขจรวรรณ์  จ่ายพัฒน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการต่างๆ

  • หมอภาษา

ติดต่อกลุ่มสาระฯภาษาไทย

  • อาคาร 1 ชั้น 2 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755 ต่อ 127
  • FaceBook