กลุ่มบริหารงานบุคคล

ข้อมูลทั่วไปกลุ่มบริหารงานบุคคล

วิสัยทัศน์

 

พันธกิจ

เป้าประสงค์

 

บุคลากร

 

       -  โครงสร้างการบริหาร

       -  ข้อมูลบุคลาการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ติดต่อกลุ่มบริหารงานบุคคล

♦ ตั้งอยู่ที่ หน้าอาคาร 1 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755 Fax :

เบอร์ติดต่อหน่วยงานภายใน

  • รองผู้อำนวยการฯ ต่อ 911

  • งานกิจการนักเรียน ต่อ 912

  • งานบุคลากร ต่อ 913