กลุ่มบริหารงานบุคคล

ข้อมูลทั่วไป

  • วิสัยทัศน์
  • พันธกิจ
  • เป้าประสงค์
  • บุคลากร
  • โครงสร้างการบริหาร
  • ข้อมูลบุคลาการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ติดต่อกลุ่มบริหารงานบุคคล

♦ ตั้งอยู่ที่ หน้าอาคาร 1 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755 Fax :

เบอร์ติดต่อหน่วยงานภายใน

  • รองผู้อำนวยการฯ ต่อ 911
  • งานกิจการนักเรียน ต่อ 912
  • งานบุคลากร ต่อ 913