กลุ่มบริการงบประมาณ

ข้อมูลทั่วไป

 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • เป้าประสงค์
 • บุคลากร
 • โครงสร้างการบริหาร

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ติดต่อกลุ่มบริหารงบประมาณ

♦ ตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 ชั้น 1 เบอร์ติดต่อ 0-2034-9755 Fax (พัสดุ) : 02-056-4721

เบอร์ติดต่อหน่วยงานภายใน

 • รองผู้อำนวยการฯ ต่อ 111
 • สำนักงาน ต่อ 112
 • งานสารบรรณ ต่อ 113
 • งานการเงิน ต่อ 115
 • งานพัสดุ ต่อ 114
 • งานนโยบายและแผน ต่อ 116